Prashant

Prashant Joshi

Captain

Kanika

Kanika Sawhney

Captain

Sirisha

Sirisha Bonda

Treasurer

Sindhu

Sindhu Pagadala

Manager

Krishan

Krishan Nagin

Social Chair

Nikita

Nikita Rao

Artistic Chair

Gauri

Gauri Bahul

Head of Choreography

Rich

Rich Chaudhary

Trishya

Trishya Srinivasan

Nikhil

Nikhil Roy

Shivani

Shivani Shah

Nish

Nish Patel

Krushee

Krushee Patel

Kinjal

Kinjal Shah

Tejas

Tejas Narayan